ENDEUTAMENT

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL DEUTE DEL CONSELL COMARCAL