INDICADORS

EVOLUCIO DEMOGRÀFICA

Nº d'habitants

EVOLUCIÖ DESPESA PER HABITANT (€)

Obligacions reconegudes netes/nº habitants

EVOLUCIÓ INVERSIÓ PER HABITANT (€)

Obligacions reconegudes netes cap 6 i 7/nº habitants

EVOLUCIO ENDEUTAMENT PER HABITANT (€)

Deute viu/nº habitants

EVOLUCIO INGRESSOS FISCALS PER HABITANT (€)

Ingressos tributaris/nº habitants
(Ingressos tributaris: Cap 1,2,3, excepte art 34 i 39)

EVOLUCIO AUTONOMIA FISCAL (%)

Drets reconeguts nets ingressos tributaris/Drets reconeguts nets totals
(Drets Reconeguts nets Tributaris: Cap 1,2,3, excepte art 34 i 39)

EVOLUCIO INGRESSOS URBANISTICS (%)

Ingressos urbanístics/Ingressos totals

EVOLUCIO INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES PER HABITANT (€)

Despesa inversió en infraestructures/nº habitants
(Inversions en infraestructures: Art. 60 i 61)