EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2021-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
19.725.837,66€ 747.604,85€ 20.473.442,50€ 3.591.568,36€ 1.874.944,60€ 1.716.623,76€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 154.320,00€ 0,00€ 154.320,00€ 25.128,59€ 21.494,21€ 3.634,38€
4 Transferencia corrientes. 17.700.913,97€ 130.024,62€ 17.830.938,59€ 3.564.502,70€ 1.851.513,32€ 1.712.989,38€
5 Ingresos patrimoniales. 18.120,00€ 0,00€ 18.120,00€ 1.937,07€ 1.937,07€ 0,00€
7 Transferencias de capital. 1.472.539,69€ 617.580,23€ 2.090.119,91€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
8 Activos financieros. 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
9 Pasivos financieros. 374.944,00€ 0,00€ 374.944,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€