EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2022-1T

Seleccioni Any:

Seleccioni Trimestre:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
21.492.499,00€ 1.645.629,00€ 23.138.128,00€ 2.018.867,00€ 809.692,00€ 1.209.175,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 155.320,00€ 0,00€ 155.320,00€ 60.619,00€ 52.479,00€ 8.140,00€
4 Transferencia corrientes. 18.462.888,00€ 348.265,00€ 18.811.153,00€ 1.954.398,00€ 753.853,00€ 1.200.545,00€
5 Ingresos patrimoniales. 14.120,00€ 0,00€ 14.120,00€ 3.750,00€ 3.260,00€ 490,00€
9 Pasivos financieros. 560.000,00€ 0,00€ 560.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€