LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
21.492.439,00€ 21.492.439,00€ 487.406,00€ 279.958,00€ 207.448,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Distribució percentual: Obligacions Reconegudes

Distribució percentual: Pagaments Realitzats

Dades

Codi Capítol Credit Inicial Credit Definitiu Oblig.Reconegudes Pag.Realitzats Pendent
1 GASTOS DE PERSONAL. 6.204.137,00€ 6.204.137,00€ 3.003,00€ 3.003,00€ 0,00€
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.240.833,00€ 11.240.833,00€ 481.479,00€ 274.031,00€ 207.448,00€
3 GASTOS FINANCIEROS. 9.700,00€ 9.700,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.136.098,00€ 1.136.098,00€ 600,00€ 600,00€ 0,00€
6 INVERSIONES REALES. 2.866.171,00€ 2.866.171,00€ 2.324,00€ 2.324,00€ 0,00€
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 5.000,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
9 PASIVOS FINANCIEROS. 30.500,00€ 30.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€