LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: INGRESSOS PER CAPÍTOLS 2022

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
21.492.499,00€ 0,00€ 21.492.499,00€ 262.612,00€ 212.189,00€ 50.423,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Distribució percentual: Drets Reconeguts

Distribució percentual: Ingressat

Dades

Codi Capítol Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 155.320,00€ 0,00€ 155.320,00€ 32.502,00€ 5.119,00€ 27.383,00€
4 Transferencia corrientes. 18.462.888,00€ 0,00€ 18.462.888,00€ 228.551,00€ 207.070,00€ 21.481,00€
5 Ingresos patrimoniales. 14.120,00€ 0,00€ 14.120,00€ 1.559,00€ 0,00€ 1.559,00€
9 Pasivos financieros. 560.000,00€ 0,00€ 560.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€