LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: DETALL INGRESSOS 2022

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
21.492.499,00€ 0,00€ 21.492.499,00€ 262.612,00€ 212.189,00€ 50.423,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
31100 Taxes transport adaptat 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€ 1.608,00€ 1.608,00€ 0,00€
31101 Taxes serveis socials 60.000,00€ 0,00€ 60.000,00€ 3.530,00€ 3.511,00€ 19,00€
32500 Taxes serveis generals 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
32900 Taxes serveis ambientals 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
33900 Taxes turístiques 2.500,00€ 0,00€ 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
33901 Taxa utilització espais comarcals 720,00€ 0,00€ 720,00€ 360,00€ 0,00€ 360,00€
34101 Preus públics ICIF 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€ 106,00€ 0,00€ 106,00€
34102 Preus públics pisos serveis socials 5.600,00€ 0,00€ 5.600,00€ 59,00€ 0,00€ 59,00€
34200 Preus públics ensenyament 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€ 1.632,00€ 0,00€ 1.632,00€
34201 Preus públics joventut 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
34901 Preu públic serveis tècnics arq. i urbanisme 30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 25.207,00€ 0,00€ 25.207,00€
34902 Preu públic serveis tècnics informàtica 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
34903 Preu públic serveis tècnics contractació 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
34904 Preu públic utilització fons notarials 3.500,00€ 0,00€ 3.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
34905 Preu públic serveis generals 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
39900 Altres ingressos 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45000 Direcció General d'Admini. Local ( fons coop.) 1.452.642,00€ 0,00€ 1.452.642,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45002 Contracte programa serveis socials 2.017.875,00€ 0,00€ 2.017.875,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45003 Transferències corrents infància 867.475,00€ 0,00€ 867.475,00€ 21.481,00€ 0,00€ 21.481,00€
45004 Contracte programa Dep. Igualtat 70.179,00€ 0,00€ 70.179,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45030 Addenda Dep. Ensenyament 2.222.093,00€ 0,00€ 2.222.093,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45050 SOC. Programa referent garantia juvenil 36.800,00€ 0,00€ 36.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45051 SOC. Programa 7 comarques 497.684,00€ 0,00€ 497.684,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45053 SOC. Programa treball i formació 428.256,00€ 0,00€ 428.256,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45056 SOC. Programa garantia juvenil 22.967,00€ 0,00€ 22.967,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45058 SOC. Programa Ubica't 82.167,00€ 0,00€ 82.167,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45059 SOC. Programa 30 Plus 244.298,00€ 0,00€ 244.298,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45060 Conveni Agència Habitatge 74.776,00€ 0,00€ 74.776,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45061 Conveni Dep. Economia: consum 36.133,00€ 0,00€ 36.133,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45063 Contracte programa Joventut 113.856,00€ 0,00€ 113.856,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45080 Dep. Turisme. Aportació taxa turística 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45081 Subv. Dep. Cultura ( Arxiu Històric Comarcal ) 45.000,00€ 0,00€ 45.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
45100 ACA. Gestió EDARs 2.728.889,00€ 0,00€ 2.728.889,00€ 207.070,00€ 207.070,00€ 0,00€
45101 ACA. Convenis projectes sanejament 56.934,00€ 0,00€ 56.934,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46101 Diputació Tarragona ( conveni únic ) 402.378,00€ 0,00€ 402.378,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46103 Dip. Tarragona ( subv. PECT ) 41.695,00€ 0,00€ 41.695,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46104 Dip. Tarragona ( conveni ENS ) 28.600,00€ 0,00€ 28.600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46105 Dip. Tarragona ( subvenció Arxiu Històric ) 2.800,00€ 0,00€ 2.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46106 Dip. Tarragona ( conveni ensenyament ) 106.500,00€ 0,00€ 106.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46200 Ajuntaments aportació serveis comarcals 928.790,00€ 0,00€ 928.790,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46201 Ajuntaments aportació ensenyament 82.166,00€ 0,00€ 82.166,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46202 Aj. Tortosa. Explotació llagut 3.305,00€ 0,00€ 3.305,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46203 Ajuntaments, aportació residus 5.431.410,00€ 0,00€ 5.431.410,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46204 Ajuntaments, aportació salubritat 188.249,00€ 0,00€ 188.249,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46701 Conveni serveis Consorci Baix Ebre i Montsià 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
46702 Convenis COPATE 106.801,00€ 0,00€ 106.801,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
47000 Subvenció empreses 4.875,00€ 0,00€ 4.875,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
47001 PEBESA. Cessió dependències 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
47002 La Caixa. Aportació activitats socials 30.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
47003 REPSOL conveni actuacions socials 16.000,00€ 0,00€ 16.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
47004 Aportació empresa enllumenat 5.600,00€ 0,00€ 5.600,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
47005 Aportació Baix Ebre Innova 21.000,00€ 0,00€ 21.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
48000 Aportacions trobades 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
49100 Subv. PECT 41.695,00€ 0,00€ 41.695,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
54100 Lloguer local PiJ 3.120,00€ 0,00€ 3.120,00€ 553,00€ 0,00€ 553,00€
54101 Lloguer bar viver 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€ 639,00€ 0,00€ 639,00€
54900 Venda energia elèctrica 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
55000 Concessió explotació estacions 7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€ 367,00€ 0,00€ 367,00€
75100 ACA. Millores EDAR 481.503,00€ 0,00€ 481.503,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
75102 ACA. Convenis projectes sanejament 1.697.668,00€ 0,00€ 1.697.668,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
75103 IDECE. Subvenció via verda 50.000,00€ 0,00€ 50.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
76101 Diputació Tarragona. Inversions via verda 66.000,00€ 0,00€ 66.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
83000 Reintegrament bestretes del personal 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
91300 Préstec inversió millores eficiència energètica 500.000,00€ 0,00€ 500.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
91301 Préstec inversions EBRETERRA 60.000,00€ 0,00€ 60.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€